FIFANDRAISANA MIVANTANA AMIKO : Facebook : Thierry Sylvain (Thierotsy)
   
 
  MAMPIERITRERITRA...
Ry havana,
 
Nanao fivoriambe niantsoana ny miaramilany sy ny anjeliny rehetra satana. ny fifanarahana nataon'izy ireo dia trangan-javatra nisy marina tokoa ka meteza hamaky sy handinika tsara ary aoka tsy ho voafandrika.
Tamin’ny kabary fanokafana dia hoy Satana tamin’ny ireo anjely mpiodina :

"Tsy azontsika sakanana tsy ho any am-piangonana intsony ny Kristiana"

"Tsy azontsika sakanana tsy hamaky Baiboly hamantatra ny fahamarinana izy ireo"

"Tsy ho azontsika atao intsony ny hisakana azy tsy hiroso amin’ny firaisana amin’ny Jesosy kristy"

"Koa raha tanteraka ny firaisany amin’ny Jesosy Kristy dia ho rava ny fahefantsika aminy"

"Avelao ihany izy hizotra amin’ny fiainana mahazatra azy, fa hangalarintsika kosa ny fotoana eo aminy mba hisakanana azy tsy hanam-piraisana intsony amin’ny Jesosy Kristy"

"Izany no ataovy sy tanteraho ry anjely mpiodina, ataovy izay hahatonga ny kristiana ho variana sy sondriana, ary sakano tsy hiantsampy amin’ny Mpamonjiny mba hampandamoka ny firaisany Aminy eo amin’ny fiainany andavan'andro"

Dia namaly ireo anjelin'i Satana ka nanao hoe : "amin’ny fomba ahoana no ahazoana manatanteraka izany?"
 
Dia hoy Satana :
 
1 - Hazony izy ireo (ny Kristiana) ho variana amin’ny zavatra tsy dia misy dikany loatra eo amin’ny fiainany ka mamorona zavatra hampifantoka ny saina aman'eritreriny;

2 - Tariho hanao fandaniana (dépenses) tsy an-kijanona mba hisambo-bola tsy ho afa-trosa mihitsy;

3 - Reseo lahatra mba hiasa mafy ny olona, tsy hanam-potoana intsony, ka samy hikarataka ny mpivady hanatrarany ny nofinofiny amin’ny rendrarendra ety ivelany.

4 - Sakano tsy hanam-potoana hiarahana sy hiresahana amin’ny zanany sy ny fianakaviany ny olona. Ny trano fonenany dia ho tonga toeram-piefenana ialàna amin’ny asa (toeram-patoriana fotsiny);

5 - Korontano ny sainy tsy handre intsony ny bitsiky ny Fanahy Masina. Ny vesatry ny harerahana eo aminy no tsimaintsy mahatonga azy ho mora tohina sy tezitra amin’ny zavatra tsy misy dikany indrindra .

6 - Ataovy izay hahatonga azy handefa tsy ankijanona ny radio, ny K7, ny CD, télé, ordinateur amin’ny fotoana sy ny toerana rehetra (trano, fiara...) ka hahavariana azy amin’ny zavatra tsy misy antony.

7 - Ataovy mibahan-toerana eo amin’ny fiainany ny mozika sy ny hiran'izao tontolo izao, ka fenoy azy ny fiara, ny toeram-piavarotana ary ny toeram-pisakafoanana rehetra mba hanapaka ny fifandraisany amin’ny Jesosy Kristy sady hanadinoany ny tonon-kiram-panahy mba hahavery azy.

8 - Fenoy zava-mahatsikaiky sy doka-barotra mahavariana ny gazety sy ny làlana rehetra. Ny vaovaon'izao tontolo izao no ataovy mamenony fony mandritra ny 24 amin’ny 24 ora mba tsy hahenony intsony ny amin’ny Jesosy Kristy sy ny famonjeny.

9 - Ampitomboy ny filan'ny maso eo aminy mba hampifantoka azy amin’ny lamaody sy ny fitafiana tsy maotina, ho sodokan'ny endrika ety ivelany hamono miandalana ny fitiavana eo amin’ny mpivady hitarika amin’ny faharavan'ny tokantranony, hampitombo ny fijangajangana.

10 - Aza avela handinika ny hatsaran'ny zava-boaharin'Andriamanitra mihitsy izy fa hazony amin’ny fandaniana andro amin’ny fijerena sarimihetsika sy fampisehoana arahina mozika feno kotaba ary fanatanjahatena mba ho raiki-tampisaka ao an-tsainy sy tsy afaka am-bavany mandritra ny andro izany ka hanadinoany an'Andriamanitra.

11 - Hazony ho be raharaha hatrany hatrany izy ireo mba hitaraina lava ho tsy manam-potoana, tsy handinihina Soratra Masina intsony.

12 - Rehefa manao fihaonana handinika zavatra ara-panahy izy dia lanio fotoana amin’ny resabe mba hikorontan-tsaina ka tsy hahavita na inona na inona.

13 - Ny fikasana rehetra ao aminy dia ampidiro olana sy zavatra hafa tsy hahatanteraka ny fitokisany amin’ny Andriamanitra. Avelao izy hatoky tena ka hikaroka vahaolana samirery ka hanao sorona ny fahasalamany sy ny fianakaviany amin’ny tanjona tiany ho tratrarina.
 
"Ho hitanareo fa tsy maintsy ary tsy maintsy mahomby izany tetika izany...."
 
Dia lasa tokoa ireo anjely mpiodina hamita faingana ny iraka (mission) nifanarahany mba hisintonana ny Kristiana, hanan-draharaha (occupé) lalan-dava, mandeha tsy an-kijanona, maika sy dodona lava hatrany amin’ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra hatrany am-Piangonana aza, ka tsy manam-potoana intsony hivavahana sy hiresahana amin’ny Andriamanitra, handinihina Soratra Masina, handinihin-tena.
 
NY FANONTANIANA DIA NY HOE : Nahatanteraka an'ireo iraka (mission) nampanaovina azy teo amin’ny fiainako tokoa ve ny Devoly ? Anjaran'ny tsirairay ny mandinin-tena ny amin’ny izany
Les derniers commentaires sur cette page:
Commentaire de loand, 15/09/2017, 20 08 12 (UTC):
ANDRO VOALOHANY NY OLONA AMIN'I IPOH MALAYSIA

FITSABOANA NY FIANGONANA NY FIANGONANA TAMIN'NY FAMINANIANA MOMBA IZY IZY IZY IZY. ANDRIAMANITRA MAHATSIARO AN'ANDRIAMANITRA ANDRIAMANITRA ANJARA JOSE LUIS LOAN.
,
I Abdullah no anarako Nidina avy any an-tanànan'i Ipoh i Malezia nitady orinasa mpanao ara-dalàna nandritra ny dimy volana lasa, hividy trano
Ny zava-drehetra azoko dia sakaizamihamehy izay nahatonga ahy hatoky azy ireo ary amin'ny farany
tamin'ny andro, naka ny volako ry zareo nefa tsy nanome na inona na inona ho setr izany
Very ny fanantenako, very hevitra aho ary diso fanantenana, tsy te hiditra amin'ny orinasa mpindram-bola ao amin'ny Internet aho, noho izany dia nandeha nitaky vola avy amin'ny
namana, nambarako taminy ny zava-drehetra ary nilaza fa afaka manampy ahy, izany
Fantany ny orinasa iray izay afaka manampy ahy amin'ny karam-bola rehetra
Nila ahy tamin'ny 2% ndray ambany, dia nahazo fotsiny izy
bola avy amin'izy ireo, izy no nitarika ahy amin'ny fomba fangatahana famindram-bola, nataoko
Tahaka izay nolazainy ahy, dia nampihariko tamin'izy ireo tamin'ny mailaka: (albakerloanfirm@gmail.com) tsy nino aho fa nanandrana aho
Ny mahagaga ahy indrindra dia nahazo ny trosa tao anatin'ny 24 ora, tsy nino aho,
Sambatra aho ary manankarena indray ary misaotra an'Andriamanitra aho fa izany karama izany
Ny orinasa tahaka izao dia mbola misy eto amin'ity aterineto ity,
Azafady, manoro hevitra ny olona rehetra fa mila trosa
(albakerloanfirm@gmail.com) dia tsy hahomby na oviana na oviana, ary
dia hiova tahaka ny nataoko ny fiainanao. Azonao atao ny mifandray (albakerloanfirm@gmail.com) androany ary azonao atao ny mividy azy ireo, Andriamanitra dia mitahy ny ara-barotra ataon'i Albaker noho ny fanoloran-tena azy marina.
 Ataovy azo antoka fa mifandray amin'ny Albaker ianao noho ny trosanao satria mahazo ny loka azafady avy amin'ity orinasa ity nefa tsy misy fiatrehana.

Commentaire de Mahepha, 28/06/2017, 13 01 22 (UTC):
Mino sy manantena aho fa hisy fanahy iray hiova ary hanaraka an'i Kristy rehefa avy namaky izao tantara tena nisy izao, ka hisy fifaliam-be any an-danitra any. Koa satria eto amin'ny pejy mampieritreritra isika dia misy teny tiako sainin-tsika ito manaraka ito:" koa satria hety ny lalana mankany amin'ny fiainana dia vitsy ny olona mankany ary mikodana ny lalana mankany amin'ny fahaverezana dia maro no lasa any. Koa amiko iza zany no tena nahazo betsaka? aiza ho aiza ilay hery hananana raha izany? Nefa hoy ny TOMPO hoe tsy misy tiako ho very ireo izay nomenao ahy hafa tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany" Anjaratsika no mandinika izany teny izany

Commentaire de Gabriel, 18/03/2017, 04 04 42 (UTC):
Misaotran'Atra noho izany fahendrena nomeny anao izany ka navitanao amoka ireo hevitra ireo fa avy @ Fanahy Masina ireo mba itarika ny ola ho @ famonjen'Atra

Commentaire de Rafanomezantsoa Jean Baptiste, 03/11/2016, 17 05 48 (UTC):
Tsy tokony hatahotra izany isika fa Jesosy no Mpiandry tsara ho antsika.Ary raha hoe ny ratsy tsy kely lalana dia mitombo sy malalaka lavitra noho izany ny lalan'i Kristy ho @tsika.
Mirary soa ho antsika rehetra ary ho indrindra ireo namana ao @ FI.MPI.MA.
Fano:)

Commentaire de Tafita, 04/08/2016, 14 02 29 (UTC):
Moa mba fantatrao fa ny devoly tsy tery lalana hiditra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, hanapotika sy handrava ary mitady hevitra handemena anao tsy hifandray amin'i Jesosy Kristy; ilay efa naharesy ny ratsy rehetra mba handovana ny fianana mandrakizay . Ary Izy ilay hatrizay ka ho mandrakizay.

Commentaire de kasaina, 12/07/2016, 08 08 16 (UTC):
salama tompoko,tanora ny tenako,tsy mba miaina tahaka ny tanora ti rendra2 f mitazona ny mahagasy aho hatrany ary tia mandalina ny fiainan tanora jamban ny fandrosona izay tsy avy eto @ tsika...maharesy lahatra ny hevitao eto ka misaotra tompoko.

Commentaire de Tsiafoy, 01/07/2016, 08 08 35 (UTC):
Misaotra indrindra tamin'ny fampieritreretana mba hampiorina indray.

Commentaire de Tovoherimanana, 05/06/2016, 09 09 58 (UTC):
Miarahaba ny tompon'ny site,tsara ity page naorinao eto ity satria feno zavatra maneho ny tena maha Malagasy sy ny fahendrena fonosin'ireo ohabolana maro samihafa izay bmila hampitaina @ireo tanora maro izay ho Malagasy rahatrizay kanefa voarebirebin'ny rivotry ny fanatontoloana mitsoka @izao fotoana, mankasitraka tompoko!

Commentaire de Hanitra, 31/08/2015, 08 08 07 (UTC):
Mila mihorina mafy @ finoana ny tsirairay fa na occupen'ny devoly aza ny fotoanantsika rehetra tsy mahasakana antsika tsy hiaona @ an'Andriamanitra izany rehefa tsy manaiky ho resiny sy mari-pototra ny finoantsika, eny fa na dia am-panatanterahana ireo zavatra rehetra lazainy ireo aza. Tokony ahita fotoana hiresahana Aminy isiaka isan'andro na dia fotoana fohy monja aza. Oh: eny an-dalana eny, any anaty bus, alohan'ny hatory, rehefa taitra...

Commentaire de:22/07/2015, 11 11 43 (UTC)
olombaovao
olombaovao
Déconnecté

Salut Sylvain?

Mahafinaritra ireo ohabolana samihafa ato amin'ity fifandraisana ity ka, tena ilaina be @n'izao androntsika izao, maro no efa tsy manana tahirin'ohabolana ohatran'izao ka dia hoy aho hoe: tohizo fa tena tsara. Fa ny amin'ity mampieritreritra ity, sur fa ve devoly io? Iza no nampitondrainy io fanambarana io? Tsy olona mantsy ohatran'ny ataon'i Jesosy ihany sahala amin'ireo apostoly, mosesy sy ny sisa.Fa raha ny fahafantarako azy dia noho ny hamaroan'ny olona be loatra dia mihena araka izay koa ny fahendrena satria vitsy ny toerana azo hidirana hiasa moa ny fiainana tsy maintsy mitady satria "izay tsy miasa dia aka izy tsy hihinana hoy ny FM" raha natao hisy ny olona iray dia tsy azony atao ny mamono tena na manao izany tsinotsinona. OK!

Mahereza ianao dia izay tena marina ihany lazaina dia tohizo ny fikarohana ohabolana hafa, tsy mitovy amin'io aton'ilay lazainao hoe anjely mpiodinaAjouter un commentaire à cette page:
Ton nom:
Ton message:
Publicité
 
Ny Ohabolana :
 
Avy amin'i Wikipedia :

Ny ohabolana dia fehezanteny mirakitra fahendrena fampiasa matetika. Fitambaran'ny teny hoe ohatra sy volana, izay midika hoe teny no nahazoana io teny io. Afaka ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro izy, fa tena fanaingoana kabary indrindra koa. Teo amin'ny Ntaolo Malagasy dia haren-tsaina miampita amin'ny alàlan'ny lovan-tsofina toy ny angano ny ohabolana.
Ohabolana ato na tranonkala hafa :
 
Mba tsy ho sahirana ianao dia azonao atao ny mitady tranonkala hafa eto, na mitady ny misy izay ohabolana ilainao ato
(google no ampiasain'ity)
 
Hitady Tranonkala
 
Gasikara.net ~ Moteur de Recherche
Moteur
de Recherche Spécial
Madagascar !
 
Déjà 277959 visiteurs (791404 hits) aujourd'hui
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=
Powered by